Voorwaarden voor het gebruik van artikel marketing

Getinte foto’s en video’s mogen alleen in de rubriek Erotiek geplaatst worden. Foto’s met geslachtsdelen zijn niet toegestaan op Adult Artikel Marketing. Indien je toch een foto’s wenst te publiceren waarop een persoon volledig naakt is te zien, dient dit te worden afgedekt.

 1. Het auteursrecht op een artikel berust bij de afzender van het bericht.
 2. Hergebruik van een artikelen is toegestaan tenzij uit het bericht zelf anders blijkt. Bij hergebruik moet de afzender van het bericht als bron worden vermeld met de toevoeging ‘(via Persberichten Publiceren)’ maar de ‘noot voor redacties’ is niet voor openbare publicatie bedoeld.
 3. De gebruiker van Adult Artikel Marketing vrijwaart Adult Artikel Marketing voor alle eventuele auteursrechtenclaims die voortvloeien uit zijn of haar hergebruik.
 4. Adult Artikel Marketing streeft naar optimale betrouwbaarheid wat betreft de feiten die in haar artikelen worden vermeld maar wijst elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect het gevolg is van zulke vermelding, af.
 5. Adult Artikel Marketing is niet verantwoordelijk voor enige meningsuiting of interpretatie van feiten in de door haar verzamelde artikelen. Het is wel haar streven ruimte te geven aan hoor en wederhoor binnen het kader van haar artikelen en binnen de grenzen van wat Adult Artikel Marketing redelijk en betamelijk vindt.
 6. Het is niet toegestaan de artikelen zodanig te gebruiken dat Adult Artikel Marketing daar op enigerlei wijze nu of in de toekomst schade van zou kunnen ondervinden of daardoor inkomstenderving zou kunnen lijden.

Om de kwaliteit van Adult Artikel Marketing en de aangesloten erotiek websites op een zo’n hoog mogelijk niveau te houden, zijn er een aantal voorwaarden opgesteld waaraan de erotische artikelen die geplaatst worden aan moeten voldoen.

 1. Een artikel dient een uniek geschreven artikel te zijn.
 2. Een artikel dient minimaal 200 woorden te bevatten.
 3. Een artikel dient er netjes en verzorgd uit te zien, zonder spelfouten.
 4. Een artikel dient in het Nederlands geschreven te zijn.
 5. Een artikel mag 1 foto / afbeelding bevatten (max. 100 kb).
 6. Een artikel mag maximaal 6 backlinks bevatten.
 7. Een artikel mag géén affiliate links bevatten.
 8. Een artikel mag in maximaal 2 categorieën worden geplaatst.

Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangevuld en / of aangepast.

1. Definities

1.1. In deze Overeenkomst hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

Account:
de persoonlijke omgeving van de Klant op het artikel marketing platform;

Afnemer:
derden aan wie Adult Artikel Marketing Materiaal levert;

Algemene Voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van Adult Artikel Marketing;

Adult Artikel Marketing handelende onder de naam BeginOnline.NL 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, BeginOnline.NL  B.V., kantoorhoudende en gevestigd te (6981 HW) Doesburg;

Dienst:
de Dienst die Adult Artikel Marketing aan Klant levert, zoals nader omschreven in artikel 3;

Foto:
een foto of ander beeldmateriaal, inclusief eventuele bijschriften, aangeleverd door Klant door middel van het artikel marketing platform, ten behoeve van verspreiding aan Afnemers;

Inloggegevens:
de gebruikersnaam, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie waarmee de Klant toegang krijgt tot het Account en gebruik kan maken van het artikel marketing platform;

Intellectuele Eigendomsrechten:
alle rechten van intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en knowhow; en hiermee verwante rechten;

Klant:
de partij met wie Adult Artikel Marketing de Overeenkomst heeft gesloten en welke partij derhalve gebruik kan maken van het artikel marketing platform en de Diensten;

Materiaal:
al het door Klant op het artikel marketing platform geplaatste materiaal, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – Persberichten en Foto’s;

Overeenkomst:
de Overeenkomst tussen Adult Artikel Marketing en Klant, op grond waarvan Klant gerechtigd is gebruik te maken van het artikel marketing platform en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Artikels en persberichten:
een bericht of andere teksten, aangeleverd door Klant door middel van het artikel marketing platform, ten behoeve van verspreiding aan Afnemers;

Foto:
distributiestelsel van Adult Artikel Marketing, ten behoeve van verspreiding onder Afnemers middels (o.a.) satellietverzending en plaatsing van door Klant aangeleverde Foto’s.

Adult Artikel Marketing Tekst:
distributiestelsel van Adult Artikel Marketing ten behoeve van verspreiding onder Afnemers van door Klant aangeleverde persberichten / artikel door middel van (o.a.) het Adult-net, de website van Adult Artikel Marketing.

Platform:
de door Adult Artikel Marketing ontwikkelde en op afstand beschikbaar gestelde softwareapplicatie, waartoe Klant via de Website toegang verkrijgt om Materiaal te leveren aan Adult Artikel Marketing ten behoeve van verspreiding aan Afnemers;

Website:
de website van Adult Artikel Marketing, alsmede alle onderliggende pagina’s, te bereiken via https://adultartikelmarketing.nl/.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Adult Artikel Marketing geformuleerde aanbiedingen en offertes, evenals alle Overeenkomsten waarbij Adult Artikel Marketing partij is en alle rechtshandelingen van Adult Artikel Marketing .

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en deze voorwaarden binden Adult Artikel Marketing dan ook niet.

2.3. Adult Artikel Marketing is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail of via het artikel marketing platform bekendgemaakt worden. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via het artikel marketing platform en op de Website te raadplegen. Indien de Klant de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien Klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om zijn Overeenkomst te beëindigen en zijn Account op te zeggen, waarna de Klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.4. Adult Artikel Marketing spant zich in de Dienst, waar onder begrepen het beschikbaar stellen van het artikel marketing platform, zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door Adult Artikel Marketing te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Klant aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft binnen het artikel marketing platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Adult Artikel Marketing sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard ten aanzien van het artikel marketing platform dan ook nadrukkelijk uit.

3. De Dienst

3.1. De Dienst die Adult Artikel Marketing aanbiedt bestaat uit het bieden van toegang tot een op afstand benaderbaar artikel marketing platform, door middel van welke toegang de Klant via de Website of zijn Account Materiaal kan leveren aan Adult Artikel Marketing ten behoeve van verspreiding onder Afnemers via:

3.2. Adult Artikel Marketing is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Klant, (de inhoud van) haar Dienst, een Account en/of het artikel marketing platform aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud ten aanzien van het artikel marketing platform te verrichten.

3.3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

4. Toegang tot het Platform en het Account

4.1. Om gebruik te maken van de Dienst dient kan de Klant via de Website door middel van zijn Inloggegevens op zijn Account inloggen en Materiaal leveren.

4.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens voor zijn Account. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat zijn Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden moet Klant Adult Artikel Marketing daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de Inloggegevens. Klant accepteert en aanvaardt derhalve dat hij in een dergelijk geval te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van de Dienst door derden via zijn Inloggegevens en vrijwaart Adult Artikel Marketing tegen alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of gerelateerd aan dit door derde gebruiken van de Dienst via zijn Inloggegevens.

4.3. Klant is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij of door hem geautoriseerde derde(n) met behulp van het artikel marketing platform en/of de Dienst verricht(en).

4.4. Klant vrijwaart Adult Artikel Marketing voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door Klant op enigerlei wijze onrechtmatig is en alle aanspraken van derden als gevolg van het niet naleven van de Overeenkomst door Klant.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De aansprakelijkheid van Adult Artikel Marketing voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Adult Artikel Marketing, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De totale, cumulatieve, geaggregeerde aansprakelijkheid van Adult Artikel Marketing ter zake van directe schade (dus: ongeacht het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen gedurende de looptijd van de Overeenkomst) is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Klant aan Adult Artikel Marketing uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Adult Artikel Marketing is echter in geen geval hoger € 1.000,- (ex. BTW).

6. Prijs

6.1. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Adult Artikel Marketing genoemde tarieven in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege.

6.2. Alle tarieven op de Website, brochures, tarievenlijsten en/of overige communicatiemiddelen van Adult Artikel Marketing zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.3. Indien geen andere vergoeding schriftelijk is overeengekomen zijn op de betrekkingen tussen Adult Artikel Marketing en cliënt tenminste van toepassing de gebruikelijke door Adult Artikel Marketing te hanteren vergoedingen en prijzen. De toepasselijke tarieven worden op verzoek door Adult Artikel Marketing aan cliënt toegezonden.

6.4. Adult Artikel Marketing is gerechtigd om de tarieven van al haar producten en diensten jaarlijks cumulatief te verhogen met minimaal het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

6.5. Adult Artikel Marketing is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen met ingang van het eerst volgende kalenderkwartaal na schriftelijke aankondiging van de prijswijziging.

7. Betaling

7.1. Betaling door cliënt geschiedt middels automatische incasso of IDEAL waarvoor cliënt een schriftelijke machtiging aan Adult Artikel Marketing zal geven. Indien op verzoek van cliënt de betaling geschiedt op factuurbasis zal per kalenderjaar € 40,- kosten in rekening gebracht worden. Een factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum door cliënt te worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt , zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

7.2. Bij niet (tijdige of volledige) betaling, is Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is Klant rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente en komen alle door Adult Artikel Marketing gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €25,- excl. BTW. Indien Adult Artikel Marketing hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de cliënt vergoed te worden.

7.3. De door cliënt gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en korten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de cliënt vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

7.4. Klachten met betrekking tot facturen en/of de Diensten schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

7.5. Adult Artikel Marketing is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

8. Duur en beëindiging

8.1. Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die is vermeld op de Website of in de Overeenkomst, goedgekeurde offerte of opdrachtbevestiging. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode gelijk aan de aanvankelijke duur van de Overeenkomst en met inachtneming van de voorwaarden op de Website, tenzij Klant of Adult Artikel Marketing de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de looptijd.

8.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden wegens een tekortkoming van één der Partijen zullen de prestaties die Klant op het moment van ontbinding reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Adult Artikel Marketing vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.3. Adult Artikel Marketing komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien Klant – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt, of indien Klant een natuurlijk persoon is bij overlijden van Klant.

8.4. Adult Artikel Marketing zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding.

8.5. De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven, zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven.

9. Slotbepalingen

9.1. Klant is er mee akkoord dat Adult Artikel Marketing de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen, zonder instemming van Klant, aan een derde kan overdragen. Indien Klant de op grond van de Overeenkomst aan haar toekomende rechten en op haar rustende verplichtingen wil overdragen aan een derde, dan is schriftelijke instemming van Adult Artikel Marketing vereist.

9.2. De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het gebruik van de Dienst worden beheerst door Nederlands recht.

9.3. Alle geschillen, welke tussen Adult Artikel Marketing en Klant mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.

Juni 2018